Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-01-2021


&JADE, gevestigd aan de Udenseweg 2 5405 PA Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.enjade.nl
Udenseweg 2
5405 PA Uden
+31 6 83 958 025


Jade Vink is de Functionaris Gegevensbescherming van &JADE. Zij is te bereiken via info@enjade.nl


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt als klant, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Daarnaast worden persoongegevens verzameld als u als deelnemer participeert aan de dagbesteding van &JADE. Uw persoongegevens worden verwerkt conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). &JADE voert haar werkzaamheden uit met de privacywetgeving in achtneming en gaat zorgvuldig met uw persoongegevens om en is hierin transparant naar uw als deelnemer cq. betrokkene en/of dienst vertegenwoordiger.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten (webwinkel en dagbesteding) van &JADE, U dient zich ervan bewust te zijn dat &JADE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

&JADE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en alle deelnemers van de dagbesteding en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 1 – BEGRIPSBEPALINGEN

a) Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; elk gegeven die herleidbaar is tot een client, in de zin van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
b) Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening;
c) Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, godsdienst, levensovertuiging en/of ras;
d) Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
e) Verwijderen van persoonsgegevens: het verwijderen van persoonsgegevens uit de
lopende administratie.
f) Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
g) Verantwoordelijke: &JADE
 h) Houder van de persoonsregistratie: Degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistraties. Het bestuur van de organisatie, zijnde de directeur, is houder en verantwoordelijk voor de naleving van dit privacyreglement.
i) Functionaris voor de gegevensbescherming: De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 j) Betrokkene: degene op wie persoonsgegevens betrekking hebben of diens wettelijk vertegenwoordiger;
k) Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enige persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken; (bijvoorbeeld een arts)
l) Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende ondubbelzinnige toestemming waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
m) Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 n) Autoriteit Persoonsgegevens: de autoriteit die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens;
o) Klachtencommissie: de commissie ingesteld overeenkomstig de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
p) Vertegenwoordiger: de ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd, mentor of bewindvoerder van betrokkene.
q) Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychologische gegevens, voor zover deze in het kader van de zorg- of hulpverlening zijn verzameld.
 r) Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. s) Beheerder van de persoonsregistratie: Degene die onder verantwoordelijkheid van de directeur is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan. De beheerder heeft een door de directeur aan hem gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de persoonsgegevens.
t) Bewerker van de persoonsregistratie: Diegene, die onder verantwoordelijkheid van de beheerder het geheel of een gedeelte van de faciliteiten onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie wordt gevoerd; diegene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; (bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor)
u) Gebruiker van de persoonsregistratie: Diegene die ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden in het kader van zijn/ haar taak rechtstreeks toegang heeft of kan verkrijgen tot de persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.
v) De zorgverlener: De zorgverlener is degene die vanuit zijn/ haar functie, onder verantwoordelijkheid van de directeur; rechtstreeks contact heeft of kan hebben met de cliënt en hiervan persoonsgegevens kan registeren.
w) De betrokkene: De betrokkene is een individueel natuurlijk persoon, die zich heeft aangemeld of is aangemeld bij de organisatie  
x) Geregistreerde: De betrokkene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

y) Klant: De klant is diegene die een aankoop doet van producten van &JADE

Artikel 2 – TE VERZAMELEN GEGEVENS

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van &JADE of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

&JADE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 •  Geboortedatum
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 •  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •  Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 •  Bankrekeningnummer

Bent u deelnemer van de dagbesteding dan worden de volgende persoongegevens verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN Nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW gegevens vertegenwoordiger, indien van toepassing
 • Gegevens over de indicatie/hulpvraag
 • (psychiatrische/medische)achtergrond/ problematiek(en), diagnose
 • Gegevens over de verzekeringsmaatschappij
 • Gegevens huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enjade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3 – DOELEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

&JADE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 •  &JADE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • &JADE volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 •  &JADE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met betrekking tot de deelnemers van de dagbesteding worden de persoongegevens, zorggevens en/of bijzondere gegevens t.b.v. voor een verantwoorde zorgverlening aan de betrokkene, verwerkt voor de volgende doelen:

 • Een professionele en transparante dienstverlening en/of ondersteuning aan de betrokkene (en dienst vertegenwoordiger)
 • Om de zorgaanvraag van de betrokkene te verwerken
 • Om overeenkomsten met de betrokkene (of dienst vertegenwoordiger) te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
 • Om de verleende zorg financieel af te handelen
 •  Om de relatie met de betrokkene te onderhouden en uit te breiden
 • De behartiging van de belangen van de betrokkene waaronder uitdrukkelijk mede wordt begrepen het voor of namens betrokkene regisseren en/of coördineren van diens hulpverlening;
 • Het beleid en bedrijfsvoering van verantwoordelijke;
 • De registratie- en informatieverplichtingen voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen;
 • Het (doen) verrichten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de hulp- en dienstverlening.

In het bestand worden slechts die persoonsgegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het doel van verantwoordelijke, waaronder begrepen doch niet uitsluitend NAW gegevens, (mobiel(e)) telefoonnummer(s), geboortedata, emailadres(sen), betaalgegevens;
Verwerking van bijzondere gegevens geschiedt slechts voor zover dit noodzakelijk isvoor de dienstverlening, goede behandeling of verzorging van betrokkene en voor zover de verwerking van deze gegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Artikel 4– GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 1. de betrokkene of diens vertegenwoordiger voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 2. de klant een bestelling plaatst
 3. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene of diens vertegenwoordiger, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene of diens vertegenwoordiger en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 4. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan &JADE onderworpen is;
 5. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 6. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van &JADE of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt,tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder weegt.

Derden
&JADE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. &JADE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 5– GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 1. Bent u klant bij &JADE dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Bent u betrokkene of vertegenwoordiger dan heeft u ook het recht kennis te nemen en recht op verstrekking van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.  
 2. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen via een beveiligde, versleutelde omgeving.
 3. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene/ vertegenwoordiger/ klant afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 4. De betrokkene/vertegenwoordiger/klant heeft het recht &JADE te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 5. Correctie of verwijdering van gegevens kan worden geweigerd indien redelijkerwijs
 6. aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 7. De houder bericht de verzoeker schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het

schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering of dan wel in hoeverre hij daaraan

voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit vereist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 • De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 • Indien &JADE persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of

afgeschermd zal zij aan derden – aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn

verstrekt – zo spoedig mogelijk kennis geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

 1. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@enjade.nl. De houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de

verzoeker.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. &JADE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 1. &JADE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6 – VOORWAARDEN VOOR RECHTMATIGE VERWERKING

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement en de Wet Algemene verordening gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 4. De verantwoordelijke draagt de zorg voor het treffen van de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de (verwerking van) persoonsgegevens. De verantwoordelijke maakt voor de beveiliging – zo nodig – gebruikvan een bewerker en/of technisch beheerder

&JADE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@enjade.nl

Artikel 7 – INFORMATIE AAN BETROKKENE OVER OPNAME VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De verantwoordelijke draagt zorg voor een algemene schriftelijke informatie met daarin
  opgenomen het bestaan en het doel van de persoonsregistratie, de werking daarvan en de positie van de betrokkene, de wijzewaarop dit reglement kan worden verkregen en voorts op welke wijze nadere informatie ter zake wordt verstrekt.
 2. De algemene schriftelijke informatie wordt de betrokkene of diens vertegenwoordiger ter hand gesteld bij het eerste persoonlijke contact met de verantwoordelijke.

Artikel 8 – RECHT VAN BEZWAAR TEGEN OPNAME VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De betrokkene, dienst vertegenwoordiger of klant heeft recht bezwaar te maken tegen opname van op hem/ haar betrekking hebbende persoonsgegevens. De verantwoordelijke aan wie dit bezwaar kenbaar wordt gemaakt, gaat slechts over tot het opnemen van de betreffende gegevens indien en voorzover zulks voor het verlenen van de zorg en de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn of op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 2. Indien de verantwoordelijke aan het verzoek van de geregistreerde niet of slecht gedeeltelijk gehoor kan geven deelt hij/ zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene, dienst vertegenwoordiger of klant mee. Daarbij dient te worden gewezen op mogelijke consequenties van inwilliging ten aanzien van de behandeling en/ of betaling daarvan.

Artikel 9- SPECIFIEKE REGELS VOOR DE VERWERKING VAN ZORGGEGEVENS EN
                  BIJZONDERE GEGEVENS

 1. Voor verwerking van zorggegevens en bijzondere gegevens is uitdrukkelijke
  toestemming van de betrokkene of dienst vertegenwoordiger vereist , of indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijkvoorschrift.
 2. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 3. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar of vrijwilliger met contract die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking de verantwoordelijke en de bewerker persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is.
 4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verstrekt voor zover deze gegevens betrekking hebben op de betrokkene die deze gegevens heeft verstrekt.
 5.  Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.
 6. Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verstrekking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheidl. Persoonsgegevens kunnen ten behoeve van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek worden gebruikt in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 10- INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE BETROKKENE

 1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen deelt de verantwoordelijke – alvorens de betrokkene om toestemming wordt gevraagd aan betrokkene mede:
  1. de identiteit van verantwoordelijke;
  1. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is;
  1. de rechten en verplichtingen van betrokkene zoals die voortvloeit uit dit reglement.
 2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat, gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 3. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verkregen deeltde verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of wanneer de gegevens bestemd zijn voor een derde, uiterlijk ophet moment van de eerste verstrekking, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is, devolgende informatie mede:
  1. zijn identiteit;
  1. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;
  1. de rechten en verplichtingen van betrokkene zoals deze voortvloeit uit dit reglement.
 4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat, gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 5. Het bepaalde onder 3 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 6.  Het bepaalde onder 3 is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekken van de hem betreffende gegevens heeft geleid.
 7. In afwijking van hetgeen onder 3 is gesteld, kan uitsluitend in geval van overmacht of een medische noodsituatie zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 en 5, waarbij de lichamelijke en/of psychische gezondheid van de betrokkene of diens familie ernstig in gevaar komt of dreigt te komen, zonder (voorafgaande) toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verwerkt en/of kan mededeling daarvan aan betrokkene achterwege blijven. Van een verwerking van persoonsgegevens wordt zo spoedig als mogelijk en wenselijk is melding gedaan aan betrokkene.

Artikel 11 – VERSTREKKING VAN PERSOONGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam voor &JADE en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde doeleinden.
 2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie.
 3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is schriftelijke toestemming van de betrokkene/vertegenwoordiger/klant vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 4. Buiten de organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoonsgegevens worden verstrekt aan: Personen, die een daartoe strekkend verzoek hebben ingediend, die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan de betrokkene, voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening, tenzij de betrokkene of dienst vertegenwoordiger daartegen bezwaar maakt;
 5. De persoonsgegevens worden buiten de organisatie, zoals hierboven vermeld, verstrekt voor zover noodzakelijk en relevant en op voorwaarde dat de geheimhouding, de beveiliging en overige privacybescherming afdoende zijn geregeld.
 6. Voor het koppelen van gegevens uit afzonderlijke interne persoonsregistratie is géén schriftelijke toestemming van de geregistreerde vereist. Dit is wèl vereist als er sprake is van een koppeling van gegevens aan een externe persoonsregistratie. De persoonsregistraties die door de personen en organisaties waarmee &JADE een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor hulpverlening aan de betrokkene aan &JADE worden bijgehouden, worden voor de werking van dit artikel beschouwd als interne persoonsregistraties.
 7. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van &JADE  aan derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 12 – BEWAREN EN VERNIETIGING VAN GEGEVENS

&JADE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Gegevens van worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 2.  Behoudens wettelijke voorschriften stelt de houder vast hoe lang de in de registratie genomen persoonsgegevens bewaard blijven. De bewaartermijn persoonsregistraties kan verschillen, dit wordt in het verwerkingsregister aangegeven.
 3. Indien de betrokkene, vertegenwoordiger een verzoek doet tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
 4. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
 5. Vernietiging vindt plaats binnen een termijn van 1 jaar na afloop van de bewaartermijn, tenzij er een klacht is ingediend, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Hetzelfde geldt voor een gerechtelijke procedure. Na afhandeling van de klacht dan wel na afloop van de gerechtelijke procedure vindt vernietiging plaats.
 6. Verwijdering geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Algemene verordening gegevensbeschermingwaarbij naast vernietiging van het papieren dossier, tevens gedigitaliseerde persoonsgegevens zullen worden verwijderd uit de lopende administratie.
 7. De bewaar- en vernietigingstermijnen zijn niet van toepassing in geval van overdracht van de gehele persoonsregistratie aan een andere organisatie in het kader van de continuïteit van de dienstverlening.
 8. De bewaartermijn kan door de houder worden verlengd na toestemming van de betrokkene of diens vertegenwoordiger. De verlenging kan maximaal 1 jaar zijn. Een verzoek om verlenging kan worden herhaald.

Artikel 13. BEVEILIGING VAN DE VERWERKING

 1. &JADE legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 2. De houder van de persoonsregistratie is verplicht te zorgen voor een deugdelijke en op schrift gestelde verwerkingsregister van de persoonsgegevens, die zich zowel binnen de organisatie als bij een bewerker kunnen bevinden.
 3. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging van persoonsgegevens:
  1. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling;
  1.  alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
  1. De beheerder, voor zover noodzakelijk in het kader van het beheer;
  1. De houder, voor zover noodzakelijk voor uitoefening van zijn/ haar taken en met toestemming van de geregistreerde;
  1. De bewerker, voor zover nodig in het kader van de bewerking;
  1. De gebruiker, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van zijn/ haar taak;
  1. De zorgverlener die de gegevens heeft verzameld of diens vervanger ofopvolger.
  1. elektrisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na het ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien;
  1. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
  1. &JADE  conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven.

Artikel 14. COMMUNICATIE EN COOKIES

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van &JADE. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
&JADE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van &JADE . Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@enjade.nl

Artikel 18 – KLACHTEN

 1. Indien de betrokkene, vertegenwoordiger of klant van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij zich schriftelijk wenden tot:

  a. de verantwoordelijke;

&JADE
t.a.v. J. Vink
Udenseweg 2
5405 PA Uden

T +31 6 83 958 025
E info@enjade.nl

b. de binnen de organisatie functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling erisietsmisgegaan.nl

T 035-2031585
E info@erisietsmisgegaan.nl

Postbus 3045
3760 DA, Soestde

c. Autoriteit Persoonsgegevens.

d. De verantwoordelijke draagt zorg voor afhandeling van de klacht binnen een termijn van twee maanden.